CENAS / NOTEIKUMI

Cenas

  • Mēs strādājam katru dienu no 10:00 līdz 21:00 – 15€/stundā*
  • Nakts stundas no 21:00 līdz 08:00 – 20€/stundā
  • Brīvdienas – 18€/stundā    

Minimums 1 stunda.

  • Palīdzība studijā –  10€

 

 

Noteikumi

 

 

Lūgums, pirms mūsu fotostudijas apmeklējuma iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem! Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības!

 

 

1.Mēs rūpējamies par fotostudijas „Chev Photo Studio” tīrību, tāpēc mūsu klientiem maiņas apavi ir obligāts noteikums.

 

2.Rezervēt studiju ir iespējams jebkurā dienas un vakara laikā, laika posmā no 10.00-21.00, (Minimālais īres laiks ir viena stunda) tāpat ir iespējams rezervēt studiju uz visu nakti, laika posmā 23.00-09.00. Rezervējot nakts foto sesiju trīs dienas pirms izvēlētā datuma ir jāiemaksā avanss - 50% no summas. Ja rezervētais laiks ir ilgāks par piecām stundām 50% no summas jāsamaksā rezervējot konkrēto laiku.

 

3.Atteikties no rezervētā laika var ne vēlāk kā divas dienas pirms foto sesijas. Ja atteikums tiek saņemts vēlāk jums „Chev Photo Studio” jāsamaksā 50% no paredzētās summas. Ja atteikums tiek saņemts foto sesijai paredzētajā dienā jāapmaksā visa summa.

 

4. „Chev Photo Studio” darbojas atlaižu un reputācijas sistēma, atlaižu kartiņu jūs saņemsiet pirmo reizi apmeklējot fotostudiju. Nepazaudējiet kartiņu, ņemiet līdzi ikreiz dodoties pie mums un saņemiet atlaides.

10 īres stundas - 5% 

20 īres stundas – 10%

 

5. Par fotostudiju jāmaksā pirms foto sesijas sākšanas. Cenas lielums nesamazinās no ātrāk pabeigta darba vai vēlākas ierašanās.

 

6. Apzinoties, ka kavēsiet savu rezervēto laiku vairāk par stundu par to jāpaziņo mūsu administratoram pa telefona numuru – 2009-0-371. Jūsu nokavētais laiks studijā būs brīvs, bet tas neatbrīvo jūs no samaksas veikšanas pilnā apmērā.

 

7.Beidzoties jūsu rezervētajam laikam studiju ir iespējams rezervēt vēl uz papildus laiku, protams, ja tajā laikā nav citas aktīvas rezervācijas!

 

8.Darbs jāieplāno tā, lai studija būtu savesta kārtībā beidzoties jūsu rezervētajam laikam. Pametot studiju, tai jābūt tādā pašā stāvoklī kādā tā bija jums ierodoties – gatavai uzņemt jaunu viesi!

 

9. Studijas teritorijā aizliegts pīpēt, dedzināt uguni un nodarboties ar lietām, kuras var radīt kaitējumu studijai vai arī neatbilst tās primārajam pielietojumam. „Chev Photo Studio” nav ieviests „sausais likums”, bet mēs ceram uz jūsu prasmi nepārspīlēt ar alkohola lietošanu.

 

10.Visos jautājumus, kuri skar aparatūras un aksesuāru lietošanu (arī fonu maiņu) vienmēr varat vērsties pie studijas administratora, kurš labprāt jums palīdzēs un sniegs konsultāciju. Atcerieties - administrators nav jūsu palīgs foto sesijas laikā, to iegaumējiet un pareizi sadaliet savas radošās spējas un pieejamos resursus! Izmantojiet aparatūru uzmanīgi un pēc tās primārā pielietojuma. Ja tiks sabojāta aparatūra vai aksesuāri jums būs jāapmaksā to remonts vai analoģiskas jaunas preces iegāde.

 

11. Mēs cenšamies savlaicīgi atjaunot fonus, bet pēc vajadzības ir iespējams informēt administratoru un viņš nogriezīs jau izmantoto fonu. Par fona maiņu ir jāmaksā 5 eiro par katru nogriezto metru, arī sabojāta fona apmaksa notiek pēc šīs pašas shēmas.

 

12.Dzīvnieku atrašanās studijā ir jāsaskaņo ar administrāciju. Atbildīgs par dzīvnieku uzvedību, kodieniem, sabojāto tehniku, aksesuāriem, foniem, nekorektu uzvedību, veselības stāvokli, agresiju ir dzīvnieka saimnieks. Ja dzīvnieka dēļ tiks pārkāpts kāds no studijas noteikumiem saimnieks apmaksās sodu pilnā apmērā. Ja dzīvnieks uzvedīsies agresīvi mēs būsim spiesti palūgt jums pamest foto studijas telpas, bet to darot, jums būs jāapmaksā visa rezervācijas summa.

 

13.Jebkuru pasākumu rīkošana fotostudijas telpās ir iespējama, bet pēc iepriekšējas vienošanās.

 

14. „Chev Photo Studio” jebkurā mirklī var atcelt studijas rezervāciju, nepaskaidrojot iemeslu! Tāpat jebkurā foto sesijas mirklī, redzot kāda sesijas dalībnieka nepiedienīgu, neapmierinošu uzvedību, mēs varam jums palūgt pamest studijas telpas! Cienīsim viens otru un otra darbu!

ЦЕНЫ / УСЛОВИЯ

Цены

  • Мы работаем каждый день с 10:00 до 21:00 – 15€/час
  • Ночные часы с 21:00 до 08:00 – 20€/час
  • Выходные – 18€/час

Минимально 1 час.

  • Помощь по оборудованию студии – 10€ 

 

 

Условия

 

 

Пожалуйста, не забудьте ознакомиться с правилами перед посещением нашей фотостудии! Незнание правил не освобождает от ответственности в случае их невыполнения.

 

1. Мы заботимся о чистоте, поэтому обязательным условием посещения Chev Photo Studio является наличие у всех участников съемки сменной обуви. 

 

2. Забронировать студию можно на любое удобное для вас дневное и вечернее время с 10.00 до 21.00 (минимальное время аренды - 1 час) или снять ее на всю ночь (с 23.00 до 09.00). Бронирование ночных съёмок осуществляется по предоплате 50% за 3 дня до даты съемки и ранее. Бронирование свыше 5 часов происходит после 50% предоплаты.

 

3. Отказаться от забронированного времени стоит не позднее чем за 2 дня до съемки. В случае более позднего отказа вам придется оплатить 50% заказанного времени. Если вы отказываетесь непосредственно в день съемки, забронированное время оплачивается в полном объеме.

 

4. В нашей фотостудии действует накопительная система скидок и система репутации. Персональную карточку вы получите уже при первом посещении Chev Photo Studio. Пожалуйста, не теряйте ее и предъявляйте при каждом посещении нашей студии. 
10 часов аренды — 5%
20 часов аренды — 10%

 

5. Оплата аренды фотостудии производится в полном объеме до начала съёмки. Размер оплаты не уменьшается при опоздании или досрочном прекращении съемок.

 

6. В случае опоздания более чем на 1 час к началу забронированного времени без предупреждения об этом администратора студии по телефону 2009-0-371, ваша бронь автоматически снимается. Время несостоявшейся съемки считается свободным, однако вам все же придется оплатить его в полном объеме.

 

7. Студию можно арендовать на дополнительное время после окончания вашей съемки, если она не забронирована другим фотографом.

 

8. Завершив работу, следует привести студию в порядок до окончания забронированного вами времени – чтобы она была полностью готова к приему нового гостя уже за 5-10 минут до его прихода.

 

9. На территории Chev Photo Studio запрещено курить, разжигать огонь и заниматься деятельностью, способной нанести ущерб студии или не соответствующей ее предназначению. Также в нашей студии нет сухого закона, но мы рассчитываем на вашу порядочность.

 

10. По всем вопросам, связанным с использованием оборудования и аксессуаров студии (включая смену насадок на осветительных приборах), вы всегда можете обратиться к администратору Chev Photo Studio. При этом администратор не является вашим ассистентом на съемке – помните об этом и заранее рассчитывайте собственные творческие силы и ресурсы. Используйте оборудование аккуратно и по назначению. В случае порчи оборудования и аксессуаров по вашей вине мы будем вынуждены попросить вас оплатить стоимость ремонта, либо покупки аналогичного предмета по текущим розничным ценам.

 

11. Мы стараемся своевременно обновлять все фоны, однако в случае необходимости вы можете попросить администратора отрезать использованный фон. Оплата в данном случае производится из расчета 5eur/метр отрезанного фона. Оплата испорченного фона производится по той же схеме.

 

12. Нахождение в студии животных согласуется с администрацией. Ответственность за них, как то - порча имущества студии, некорректное поведение, агрессия, состояние здоровья, возлагается на хозяев, и в случае нарушения правил студии с хозяина будет взиматься штраф в полном размере. При агрессивном поведении животного мы будем вынуждены попросить Вас покинуть студию, при этом Вам придётся полностью оплатить забронированное Вами время.

 

13.  Проведение любых мероприятий, отличных от фотосъемки, также возможно, но по предварительному согласованию.

 

14. Chev Photo Studio оставляет за собой право отказать в предоставлении студии в аренду до момента бронирования без объяснения причин, а также на любом этапе съемки, в случае неподобающего поведения любого участника - наша рекомендация вполне универсальна: «будьте взаимовежливы и предупредительны».